วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

14.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

14.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
http://e-book.ram.edu/e-book/m/MR393/chapter8.pdf ได้รวบรวมไว้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างหรือจากประชากรการวิจัยจำนวนหนึ่ง มาจำแนกเพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย หรือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยให้ครบทุกข้อ ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลข ผู้วิจัยจะใช้วิธีการทางสถิติสรุปรวมข้อมูล แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะใช้วิธีการสรุปความ หรือสังเคราะห์ข้อความ
อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ (2555:100)  ได้กล่าวไว้ว่า  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ ผู้วิจัยต้องเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และลักษณะของข้อมูลสถิติที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้ ได้แก่
                              1 สถิติอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดของกลุ่มที่ศึกษา ได้แก่
                                              1.1 ร้อยละ
                                              1.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
                                             1.3 การวัดการกระจาย
                              2 สถิติหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวได้แก่
                                             2.1 สหสัมพันธ์อย่างง่าย
                                             2.2 สหสัมพันธ์ระหว่างอันดับ
                              3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่มเดียวได้แก่ t-test one-Group
                               4 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ กลุ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ t-test
                              5 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปได้แก่ Analysis of Variance (ANOVA)
                              6 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างและความสัมพันธ์ กรณี ข้อมูลอยู่ในรูปของความถี่ได้แก่ Chi-Square
ภัทรา นิคมานนท์ (2542:58) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการนำข้อมูลที่ได้จัดระเบียบแล้วมาคำนวณหาค่าสถิติต่างๆตามที่ต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1.สถิติพื้นฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เพื่อแสดงความหมายทั่วไปของข้อมูล และใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณสถิติขั้นสูงต่อไป สถิติพื้นฐานได้แก่
      1.1 การแจกแจงความถี่ เป็นการวิเคราะห์เพื่อการแจงนับข้อมูล ให้เห็นภาพรวมของข้อมูลว่ามีลักษณะการกระจายอย่างไร
      1.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่ากลางเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่งๆ ทำให้สามารถอธิบายความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
      1.3 การวัดการกระจาย เป็นการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลนั้น ได้แก่ พิสัย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน
      1.4 การเปรียบเทียบ เป็นการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลต่างกัน เช่น อัตราส่วน ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ คะแนนมาตรฐาน เช่น คะแนนซี (Z-score) และคะแนนที (T-score)
2.สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน เป็นสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าเป็นจริงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ได้แก่
     2.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ได้แก่ T-test และ F-test ไคสแควร์ (chi-square) เป็นต้น
     2.2 การหาความสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันในลักษณะใด ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ฯลฯ
สรุป
การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างหรือจากประชากรการวิจัยจำนวนหนึ่ง มาจำแนกเพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย หรือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยให้ครบทุกข้อ ถ้าข้อมูลเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลข ผู้วิจัยจะใช้วิธีการทางสถิติสรุปรวมข้อมูล แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะใช้วิธีการสรุปความ หรือสังเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ประกอบด้วย
          14.1 การสรุปข้อมูล
          14.2 การนำเสนอข้อมูล
          14.3 การทดสอบสมมติฐาน
          14.4 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มา :
 http://e-book.ram.edu/e-book/m/MR393/chapter8.pdf เข้าถึงเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม2555.
อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ.  (2555).  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เค้าโครงการวิจัย. 
ภัทรา นิคมานนท์.  (2542).  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น